Aktualnośći

Darmowa bieżnia na Arenie - nowe terminy!

2019-05-29 12:17 przez Arena

DARMOWE WEJŚCIA DLA BIEGACZY - PROGRAM PILOTAŻOWY

obowiązujący do dnia 30.06.2019r.

Do dnia 30.06.2019r. mieszkańcy miasta Żagań mają możliwość bezpłatnego korzystania z bieżni tartanowej w następujących dniach:

 • wtorki w godzinach 7.00-21.30
 • środy w godzinach 7.00-21.30
 • czwartki  w godzinach 7.00-21.30
 • soboty w godzinach 9.00-21.30 (z wyłączeniem terminów w których na boisku trawiastym odbywają się rozgrywki piłkarskie)

Osoby korzystające z bezpłatnych wejść na obiekt zobligowane są do:

 • zgłoszenia się do kasy i dokonania wpisu w Rejestrze wejść na bieżnię, który prowadzony jest w celach ewidencyjnych;
 • zapoznania się, oraz bezwzględnego przestrzegania „Ogólnych zasad korzystania z bieżni tartanowej”

 

W pozostałych dniach tj. poniedziałek, piątek i niedziela obowiązują dotychczasowe zasady korzystania z obiektu sportowego. Wejścia płatne według obowiązującego cennika.

Ogólne zasady korzystania z bieżni tartanowej

Przy korzystaniu z bieżni tartanowej obowiązują zasady zawarte w „REGULAMINIE OBIEKTU ARENA PRZY UL. KOCHANOWKSIEGO 6 W ŻAGANIU”. Wykupienie biletu wstępu na obiekt oznacza akceptację regulaminu i ogólnych zasad korzystania z bieżni tartanowej.

1)    Wejście na bieżnię tartanową jest możliwe wyłącznie w dniach i godzinach funkcjonowania Basenu Arena tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.30, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-21.30.

2)    Osoby korzystające z bieżni tartanowej ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

3)    Płatności za korzystanie z obiektu należy regulować w Kasie Basenu Arena. Bilet wstępu obowiązuje każdą osobę, która wchodzi na teren stadionu.

4)       Administrator  nie zapewnia oświetlenia bieżni tartanowej, a także nie gwarantuje odśnieżania w przypadku występujących opadów śniegu. W okresie zimowym ze stanem nawierzchni tartanowej należy się zapoznać przed wykupieniem biletu wstępu.

5)    Obiekt nie jest nadzorowany, Spółka (udostępniający) nie jest zobowiązana do udzielania osobom korzystającym z bieżni tartanowej natychmiastowej pomocy w przypadku wypadku lub innego zdarzenia losowego. Osoby korzystające z tartanu powinny dostosować swoje możliwości fizyczne i stan zdrowia do warunków aktywności. W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego osoba taka proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie się do obsługi ratowniczej Basenu Arena.

6)    W przypadku kiedy na stadionie odbywają się zajęcia zorganizowane, imprezy sportowe, kulturalne wstęp na obiekt może być ograniczony lub niedostępny dla klientów indywidualnych.

7)    W celu skorzystania z obiektu konieczne jest podanie imienia i nazwiska, oraz numeru telefonu.

8)    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się:

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, itp.
 • niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska ( obowiązuje zakaz wstępu na nawierzchnię trawiastą) oraz ogrodzeń,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słonecznika,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
 • wprowadzania zwierząt.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                     

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Książęcy sp. z o. o., ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@palacksiazecy.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z obowiązującym  Regulaminem Stadionu tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej wykonania

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).

Wróć

Dodaj komentarz

Agencja Reklamowa Drop of Design